วัตถุประสงค์
banresearch

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาค้นคว้านวัตกรรมในการพัฒนาครูประจำการ ทั้งในสรณะของการฝึกอบรม และการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งความเป็นไปได้ในการดำเนินการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของครูประจำการร่วมกับหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น โดยดำเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ

1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. พัฒนาหลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” ในระดับบัณฑิตศึกษา

3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดของครูประจำการ

4. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

เข้าสู่ระบบ