บทความ/ตำรา การเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน
banresearch

การเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน

สาระสําคัญ

1. โครงการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานวิจัยล่วงหน้า โดยโครงการวิจัยจะกําหนดกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมแรก และกิจกรรมที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันไปตลอดจนถึงกิจกรรมสุดท้ายของโครงการวิจัย

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญที่ช่วยสื่อความหมายกับทั้งตัวเองและ ผู้เกี่ยวข้อง โดยตัวครูผู้วิจัยเองจะมองเห็นภาพกิจกรรมที่ต่อเนื่องทั้งโครงการ และใช้เป็นหลักในการดําเนินโครงการวิจัย ส่วนผู้เกี่ยวของก็จะเกิดความเข้าใจและอาจช่วยสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัยก่อนดําเนินการ

3. การเขียนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนอาจเขียนโครงการแบบง่ายเขียนเพียง 2-3 หน้าและมีทั้งข้อย่อยที่นําเสนอไม่มาก แต่ต้องมีความชัดเจนในประเด็นหลัก 6 ประเด็นคือ จะทําปัญหาอะไร (What) ทําไมต้องทํา(Why) ทํากับใคร (Who) ทําที่ไหน(Where) ทําเมื่อไร (When) ทําอย่างไร (How)

4. สําหรับการวิจัยเชิงวิชาการในชั้นเรียน ซึ่งอาจจําเป็นต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานนั้น จําเป็นต้องเขียนโครงการวิจัยแบบเต็มรูปที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีหัวข้อครบถ้วนสอดคล้องตามที่หน่วยงานเจ้าของทุนกําหนด ทั้งนี้ในแต่ละหัวข้อต้องเขียนอย่างชัดเจนและมีความเชื่อมโยงสอดสัมพันธ์กันตลอดทุกหัวข้อ

 [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

เข้าสู่ระบบ