บทความ/ตำรา มโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบ
banresearch

มโนทัศน์เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้และการสร้างแบบทดสอบ

 

การประเมินผลการเรียนรู้มิใช่ต้องการคำตอบแค่สอบได้หรือสอบตก และจะไม่

หยุดอยู่แค่การตัดสินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่การประเมินผลการเรียนรู้จะต้องให้สารสนเทศที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน และครูจะนำสารสนเทศดังกล่าวมาเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เป้าหมายสุดท้ายของการประเมินก็คือ การทำให้คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นจนเต็มศักยภาพของเขา

 

และเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องและครบถ้วน ครูจึงควรเลือกใช้เครื่องมือวัด

หลาย ๆ ชนิด และสร้างให้มีคุณภาพดี โดยเฉพาะแบบทดสอบอาจจำเป็นจะต้องลดความสำคัญลงบ้าง เลือกใช้ให้เหมาะสม และสร้างให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

เข้าสู่ระบบ