banresearch

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยของครูประจำการ

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการพัฒนาครูที่จัดการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

        หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาครูในอดีต เพราะ 1) มุ่งเน้นให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับหลักการของ Backward design ซึ่งตรงกับการที่ครูจะนำไปใช้ 2) มุ่งเน้นให้ครูได้ลงมือแก้ปัญหาการเรียนการสอนจริง ด้วยวิธีการวิจัย ดังนั้น การพัฒนาครูตามหลักสูตรนี้จึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของนักเรียน และ 3) ครูสามารถนำผลการพัฒนาตนและการพัฒนานักเรียนไปเป็นประจักษ์พยานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะได้   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 แบบสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ร่างแนวคิดในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัย  5  บท

บทที่ 1 

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5 และตัวอย่างตาราง

ตัวอย่างการเขียนรายงานวิจัยแบบแฟ้มพัฒนางาน

โครงงาน

 คำนำ          เนื้อหา          ปกหน้า             ปกหลัง            ภาคผนวก

มัลติมีเดีย

คำนำ          เนื้อหา            ปกหน้า             ปกหลัง           ภาคผนวก

 วีดิทัศน์

คำนำ           เนื้อหา            ปกหน้า             ปกหลัง           ภาคผนวก

 

เข้าสู่ระบบ