ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

ห้องประชุม ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 17 ที่นั่ง

ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารห้องสมุด 5 ชั้น (ชั้น 5)
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)  17 ที่นั่ง
ขนาดห้อง   624 x 1,275 ซม.
ผู้มีสิทธิจองใช้ห้อง ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องเสียง 1 ชุด
- ชุดไมค์ประชุม 17 ตัว

นักศึกษาไม่สามารถจองห้องประชุมเกิน 2 ชั่วโมงและไม่สามารถจองห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดกลางได้

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ
1 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 8 October 2021 | 10:00 8 October 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
2 ฐานิตา มลคล้ำ 5 October 2021 | 08:30 5 October 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
3 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 20 September 2021 | 09:30 20 September 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
4 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 1 July 2021 | 13:30 1 July 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
5 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 July 2021 | 09:00 2 July 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
6 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 29 June 2021 | 09:00 29 June 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
7 พิริยาภรณ์ ประสพสุข 7 July 2021 | 09:00 7 July 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
8 สุรีมาศ ประสารศรี 30 June 2021 | 09:00 30 June 2021 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
9 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 17 June 2021 | 10:00 17 June 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
10 ภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ 22 June 2021 | 09:00 22 June 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
11 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 9 June 2021 | 09:00 9 June 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
12 ฐานิตา มลคล้ำ 23 July 2021 | 08:30 23 July 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
13 ยุวดี สมเชื้อเวียง 14 June 2021 | 12:00 14 June 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
14 ฐานิตา มลคล้ำ 31 May 2021 | 13:00 31 May 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
15 ฐานิตา มลคล้ำ 1 June 2021 | 08:30 1 June 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
16 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 25 May 2021 | 10:30 25 May 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
17 ยุวดี สมเชื้อเวียง 27 May 2021 | 09:00 27 May 2021 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
18 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 24 May 2021 | 13:30 24 May 2021 | 15:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
19 กัณหา เสริมสินธุ์ 28 May 2021 | 12:45 28 May 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
20 ธีระศักดิ์ เปี่ยมศิริ 20 May 2021 | 08:30 20 May 2021 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
21 ฐานิตา มลคล้ำ 19 April 2021 | 10:00 19 April 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
22 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 17 March 2021 | 14:00 17 March 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
23 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 16 March 2021 | 09:00 16 March 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
24 ฐานิตา มลคล้ำ 1 March 2021 | 13:00 1 March 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
25 ฐานิตา มลคล้ำ 3 March 2021 | 09:00 3 March 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
26 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 9 February 2021 | 12:00 9 February 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
27 ศิริวรรณ กมลศรี 15 February 2021 | 13:00 15 February 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
28 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 3 February 2021 | 15:00 3 February 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
29 ยุวดี สมเชื้อเวียง 1 February 2021 | 09:00 1 February 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
30 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 26 January 2021 | 13:30 26 January 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
31 ศิริวรรณ กมลศรี 26 January 2021 | 09:00 26 January 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
32 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 24 December 2020 | 13:30 24 December 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
33 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 25 December 2020 | 08:30 25 December 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
34 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 17 December 2020 | 09:00 17 December 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
35 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 8 December 2020 | 09:30 8 December 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
36 สุรีมาศ ประสารศรี 14 December 2020 | 09:00 14 December 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
37 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 13 November 2020 | 10:00 13 November 2020 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
38 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 16 November 2020 | 08:30 16 November 2020 | 14:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
39 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 November 2020 | 09:00 2 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
40 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 19 October 2020 | 13:30 19 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
41 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 14 October 2020 | 13:00 14 October 2020 | 14:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
42 โสภิตา พูนศรี 26 October 2020 | 08:30 26 October 2020 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
43 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 30 October 2020 | 08:00 30 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
44 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 29 October 2020 | 08:00 29 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
45 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 28 October 2020 | 08:00 28 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
46 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 1 October 2020 | 09:00 1 October 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
47 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 30 September 2020 | 09:00 30 September 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
48 ฐานิตา มลคล้ำ 29 September 2020 | 08:30 29 September 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
49 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 31 July 2020 | 13:00 31 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
50 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 31 July 2020 | 09:00 31 July 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
51 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 23 July 2020 | 09:00 23 July 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
52 กมลวรรณ ทองสอน 22 July 2020 | 13:00 22 July 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
53 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 12 July 2020 | 09:00 12 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
54 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 10 July 2020 | 09:00 10 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
55 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 9 July 2020 | 13:30 9 July 2020 | 15:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
56 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 15 July 2020 | 13:30 15 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
57 ฐานิตา มลคล้ำ 19 June 2020 | 13:00 19 June 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
58 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 1 June 2020 | 09:10 1 June 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
59 ฐานิตา มลคล้ำ 15 June 2020 | 08:30 15 June 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
60 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 19 June 2020 | 09:00 19 June 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
61 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 22 May 2020 | 13:30 22 May 2020 | 14:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
62 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 22 May 2020 | 09:00 22 May 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
63 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 21 May 2020 | 13:00 21 May 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
64 นาฏยา ปานเจริญ 17 February 2020 | 13:00 17 February 2020 | 15:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
65 ฐานิตา มลคล้ำ 1 March 2020 | 08:30 1 March 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
66 ธารา จันทร์อนุ 29 January 2020 | 12:00 29 January 2020 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
67 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 21 January 2020 | 13:30 21 January 2020 | 15:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
68 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 7 January 2020 | 13:30 7 January 2020 | 15:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
69 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 7 January 2020 | 09:00 7 January 2020 | 11:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
70 ปราชญา เจิมอุทัย 12 December 2019 | 13:00 12 December 2019 | 15:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
71 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 18 November 2019 | 09:00 18 November 2019 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ

เลือกห้องประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

//