ห้องมินิโฮมเธียเตอร์

ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ และคาราโอเกะ ชั้น 6

ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องมินิโฮมเธียเตอร์
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารบรรณราชนครินทร์ (ชั้น 6)
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 60 ที่นั่ง
ขนาดห้อง 673 x 742 ซม.
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมโครโฟน 1 ชุด
  เครื่องโปรเจคเตอร์ และจอฉาย ขนาด 120 นิ้ว
  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
ผู้มีสิทธิจองใช้ห้อง บุคลากรและอาจารย์
ข้อปฏิบัติการจองใช้ห้อง ขั้นตอนการจองใช้ห้อง
1. ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ สามารถเข้าใช้ได้ ต้องมีจำนวนผู้ใช้ 8 คนขึ้นไป 
2. สงวนสิทธฺ์ผู้จองเฉพาะคณาจารย์ที่ใช้เปิดสื่อการสอนชนิด VDO เท่านั้น 
3. ห้าม ใช้จองสอนนักศึกษา
4. ห้าม นำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน
5. ห้าม เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง
6. ห้าม ขีด เขียน ประทับตรา วาดภาพบนผนัง โต๊ะ และพื้นห้อง 
7. โปรดรักษาความสะอาดภายในห้อง

นักศึกษาไม่สามารถจองห้องประชุมเกิน 2 ชั่วโมงและไม่สามารถจองห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดกลางได้

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ
1 หยกประวีณ์ แคะจู 31 May 2021 | 11:00 31 May 2021 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ

เลือกห้องประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

//