ห้องอบรมลีลาวดี

ห้องอบรม ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 80 ที่นั่ง

ประเภทห้อง - ชื่อห้อง  ห้องอบรม - ห้องอบรมลีลาวดี
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารห้องสมุด 5 ชั้น (ชั้น 5)
ความจุ (จำนวนที่นั่ง)   80 ที่นั่ง
ขนาดห้อง  827 x 1,366 ซม.
ผู้มีสิทธิจองใช้ห้อง อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  
- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
- เครื่องเสียง 1 ชุด 
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว

นักศึกษาไม่สามารถจองห้องประชุมเกิน 2 ชั่วโมงและไม่สามารถจองห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดกลางได้

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ
1 ฐานิตา มลคล้ำ 5 October 2021 | 08:30 5 October 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
2 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 30 June 2021 | 13:30 30 June 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
3 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 17 June 2021 | 10:00 17 June 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
4 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 14 June 2021 | 13:30 14 June 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
5 ฐานิตา มลคล้ำ 12 July 2021 | 08:30 13 July 2021 | 16:30 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
6 ฐานิตา มลคล้ำ 18 June 2021 | 08:30 18 June 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
7 ชัญญาณัฏฐ์ นิมิตรศดิกุล 21 May 2021 | 11:00 21 May 2021 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
8 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 13 May 2021 | 13:00 13 May 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
9 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 17 December 2020 | 10:00 17 December 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
10 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 28 January 2021 | 08:30 28 January 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
11 วันเพ็ญ แสงทองพินิจ 27 January 2021 | 08:00 27 January 2021 | 14:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
12 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 December 2020 | 08:45 2 December 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
13 นาฏยา ปานเจริญ 15 December 2020 | 08:30 15 December 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
14 ฐานิตา มลคล้ำ 30 November 2020 | 08:30 30 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
15 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 12 November 2020 | 08:30 12 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
16 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 10 November 2020 | 13:30 10 November 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
17 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 18 November 2020 | 13:00 18 November 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
18 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 16 November 2020 | 08:30 16 November 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
19 นาฏยา ปานเจริญ 17 November 2020 | 08:00 17 November 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
20 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 7 November 2020 | 08:00 7 November 2020 | 12:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
21 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 13 November 2020 | 08:30 13 November 2020 | 12:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
22 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 6 November 2020 | 08:30 6 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
23 ฐานิตา มลคล้ำ 16 October 2020 | 08:00 17 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
24 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 30 October 2020 | 08:00 30 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
25 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 29 October 2020 | 08:00 29 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
26 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 28 October 2020 | 08:00 28 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
27 นิรมล โชคธนานนท์ 6 December 2021 | 09:00 6 December 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
28 นิรมล โชคธนานนท์ 1 November 2021 | 09:00 1 November 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
29 นิรมล โชคธนานนท์ 4 October 2021 | 09:00 4 October 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
30 นิรมล โชคธนานนท์ 6 September 2021 | 09:00 6 September 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
31 นิรมล โชคธนานนท์ 2 August 2021 | 09:00 2 August 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
32 นิรมล โชคธนานนท์ 5 July 2021 | 09:00 5 July 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
33 นิรมล โชคธนานนท์ 7 June 2021 | 09:00 7 June 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
34 นิรมล โชคธนานนท์ 3 May 2021 | 09:00 3 May 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
35 นิรมล โชคธนานนท์ 5 April 2021 | 09:00 5 April 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
36 นิรมล โชคธนานนท์ 1 March 2021 | 09:00 1 March 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
37 นิรมล โชคธนานนท์ 1 February 2021 | 09:00 1 February 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
38 นิรมล โชคธนานนท์ 4 January 2021 | 09:00 4 January 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
39 นิรมล โชคธนานนท์ 7 December 2020 | 09:00 7 December 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
40 นิรมล โชคธนานนท์ 2 November 2020 | 09:00 2 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
41 นิรมล โชคธนานนท์ 12 October 2020 | 09:00 12 October 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
42 ฐานิตา มลคล้ำ 25 September 2020 | 08:30 25 September 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
43 ฐานิตา มลคล้ำ 21 September 2020 | 08:30 21 September 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
44 ฐานิตา มลคล้ำ 18 September 2020 | 08:00 18 September 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
45 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 8 September 2020 | 13:00 8 September 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
46 ฐานิตา มลคล้ำ 1 September 2020 | 13:00 1 September 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
47 ฐานิตา มลคล้ำ 29 August 2020 | 08:30 29 August 2020 | 15:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
48 เอนก ลลิตวสุภิญโญ 9 August 2020 | 08:00 9 August 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
49 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 12 July 2020 | 08:30 12 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
50 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 10 July 2020 | 08:30 10 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
51 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 8 July 2020 | 09:06 8 July 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
52 ปราชญา เจิมอุทัย 22 June 2020 | 09:00 22 June 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
53 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 1 June 2020 | 09:05 1 June 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
54 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 27 March 2020 | 08:30 27 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
55 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 26 March 2020 | 08:30 26 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
56 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 24 March 2020 | 08:30 24 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
57 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 23 March 2020 | 08:30 23 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
58 ฐานิตา มลคล้ำ 1 April 2020 | 08:30 4 April 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
59 ฐานิตา มลคล้ำ 30 March 2020 | 08:30 30 March 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
60 ฐานิตา มลคล้ำ 9 March 2020 | 08:30 10 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
61 ปราชญา เจิมอุทัย 29 March 2020 | 08:00 29 March 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
62 ปราชญา เจิมอุทัย 22 March 2020 | 08:00 22 March 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
63 ปราชญา เจิมอุทัย 20 March 2020 | 08:00 20 March 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
64 ปราชญา เจิมอุทัย 15 March 2020 | 08:00 16 March 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
65 ฐานิตา มลคล้ำ 3 March 2020 | 08:00 4 March 2020 | 17:00 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
66 ฐานิตา มลคล้ำ 21 February 2020 | 09:00 21 February 2020 | 12:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
67 ฐานิตา มลคล้ำ 12 March 2020 | 12:30 12 March 2020 | 17:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
68 ฐานิตา มลคล้ำ 24 February 2020 | 13:00 24 February 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
69 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 20 February 2020 | 13:00 20 February 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
70 ปราชญา เจิมอุทัย 5 March 2020 | 08:30 6 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
71 จิรศุภา ปล่องทอง 23 February 2020 | 08:30 23 February 2020 | 12:30 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
72 ฐานิตา มลคล้ำ 17 February 2020 | 08:30 17 February 2020 | 13:30 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
73 ฐานิตา มลคล้ำ 11 March 2020 | 08:30 11 March 2020 | 16:30 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
74 ฐานิตา มลคล้ำ 17 March 2020 | 08:30 18 March 2020 | 16:30 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
75 ฐานิตา มลคล้ำ 18 February 2020 | 08:30 18 February 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
76 ฐานิตา มลคล้ำ 1 March 2020 | 08:30 1 March 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
77 ฐานิตา มลคล้ำ 3 February 2020 | 08:30 3 February 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
78 ฐานิตา มลคล้ำ 6 February 2020 | 08:30 6 February 2020 | 12:00 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
79 นาฏยา ปานเจริญ 31 March 2020 | 08:30 31 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
80 เตือนใจ คดดี 23 January 2020 | 13:00 23 January 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
81 เตือนใจ คดดี 22 January 2020 | 13:00 22 January 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
82 ฐานิตา มลคล้ำ 11 February 2020 | 08:30 11 February 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
83 ฐานิตา มลคล้ำ 4 February 2020 | 08:30 4 February 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
84 ฐานิตา มลคล้ำ 27 January 2020 | 08:30 27 January 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
85 ฐานิตา มลคล้ำ 20 January 2020 | 08:30 20 January 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
86 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 18 December 2019 | 13:40 18 December 2019 | 15:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
87 ฐานิตา มลคล้ำ 27 December 2019 | 08:30 27 December 2019 | 16:30 รอการอนุมัติ ตรวจสอบ
88 ฐานิตา มลคล้ำ 23 December 2019 | 08:00 24 December 2019 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
89 ฐานิตา มลคล้ำ 12 December 2019 | 08:00 13 December 2019 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
90 นาฏยา ปานเจริญ 28 November 2019 | 09:00 28 November 2019 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
91 ปราชญา เจิมอุทัย 2 November 2019 | 08:00 2 November 2019 | 12:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
92 ปราชญา เจิมอุทัย 31 October 2019 | 08:30 1 November 2019 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
93 ปราชญา เจิมอุทัย 21 November 2019 | 08:00 22 November 2019 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
94 ปราชญา เจิมอุทัย 12 November 2019 | 08:30 13 November 2019 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
95 ปราชญา เจิมอุทัย 4 November 2019 | 08:30 4 November 2019 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ

เลือกห้องประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

//