ห้องโถงกลางเอนกประสงค์

ห้องขนาดใหญ่ ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 80 ที่นั่ง

ประเภทห้อง-ชื่อห้อง ห้องโถงกลาง
ชื่ออาคาร  อาคารห้องสมุด 5 ชั้น (ชั้น 5)
ความจุ (จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
ขนาดห้อง 1,186 x 1,323 ซม.
ผู้มีสิทธิจองใช้ห้อง อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง  - เครื่องเสียง 1 ชุด  - ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว

นักศึกษาไม่สามารถจองห้องประชุมเกิน 2 ชั่วโมงและไม่สามารถจองห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดกลางได้

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ
1 ฐานิตา มลคล้ำ 5 October 2021 | 08:30 5 October 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
2 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 22 September 2021 | 08:30 22 September 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
3 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 10 September 2021 | 09:00 10 September 2021 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
4 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 18 May 2021 | 09:00 18 May 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
5 กฤติมา ธณศักดิ์กุล 6 May 2021 | 08:30 7 May 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
6 ภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์ 23 April 2021 | 09:00 23 April 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
7 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 April 2021 | 09:00 2 April 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
8 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 30 March 2021 | 09:00 30 March 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
9 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 29 March 2021 | 09:00 29 March 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
10 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 19 March 2021 | 09:00 19 March 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
11 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 15 March 2021 | 09:00 15 March 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
12 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 9 March 2021 | 13:30 9 March 2021 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
13 นาฏยา ปานเจริญ 10 March 2021 | 13:00 10 March 2021 | 15:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
14 กฤติมา ธณศักดิ์กุล 29 January 2021 | 09:30 29 January 2021 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
15 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 24 December 2020 | 13:30 24 December 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
16 กฤติมา ธณศักดิ์กุล 25 January 2021 | 09:00 25 January 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
17 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 17 December 2020 | 10:00 17 December 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
18 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 28 January 2021 | 08:30 28 January 2021 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
19 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 16 December 2020 | 08:30 16 December 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
20 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 9 December 2020 | 08:30 9 December 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
21 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 December 2020 | 08:45 2 December 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
22 นาฏยา ปานเจริญ 18 November 2020 | 08:00 18 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
23 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 11 November 2020 | 09:41 11 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
24 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 10 November 2020 | 13:00 10 November 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
25 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 November 2020 | 12:10 2 November 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
26 จิรศุภา ปล่องทอง 8 November 2020 | 08:00 8 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
27 ฐานิตา มลคล้ำ 3 November 2020 | 09:00 3 November 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
28 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 4 November 2020 | 09:00 4 November 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
29 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 November 2020 | 09:00 2 November 2020 | 11:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
30 ฐานิตา มลคล้ำ 3 November 2020 | 13:00 3 November 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
31 สิริรัตน์ เหล่าสิม 9 November 2020 | 14:00 9 November 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
32 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 18 October 2020 | 11:30 18 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
33 ฐานิตา มลคล้ำ 20 October 2020 | 09:00 20 October 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
34 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 30 October 2020 | 08:00 30 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
35 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 29 October 2020 | 08:00 29 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
36 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 28 October 2020 | 08:00 28 October 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
37 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 9 October 2020 | 08:30 9 October 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
38 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 19 August 2020 | 09:00 19 August 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
39 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 23 July 2020 | 08:30 23 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
40 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 12 July 2020 | 08:30 12 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
41 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 10 July 2020 | 08:30 10 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
42 นาฏยา ปานเจริญ 21 July 2020 | 08:30 21 July 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
43 ฐานิตา มลคล้ำ 23 June 2020 | 08:30 23 June 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
44 นาฏยา ปานเจริญ 15 July 2020 | 08:30 15 July 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
45 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 2 June 2020 | 09:00 2 June 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
46 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 1 June 2020 | 09:00 1 June 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
47 นาฏยา ปานเจริญ 12 June 2020 | 08:30 12 June 2020 | 17:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
48 ภัทราพร สิทธิวงค์ 29 May 2020 | 13:01 29 May 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
49 ภัทราพร สิทธิวงค์ 29 May 2020 | 09:30 29 May 2020 | 13:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
50 ฐานิตา มลคล้ำ 26 May 2020 | 09:00 26 May 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
51 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 6 March 2020 | 09:00 6 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
52 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 10 March 2020 | 08:30 10 March 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
53 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 5 March 2020 | 09:00 5 March 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
54 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 13 February 2020 | 08:30 13 February 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
55 เทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 12 February 2020 | 08:30 12 February 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
56 ศิริวรรณ กมลศรี 17 February 2020 | 08:30 17 February 2020 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
57 ฐานิตา มลคล้ำ 29 January 2020 | 10:00 29 January 2020 | 12:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
58 ฐานิตา มลคล้ำ 28 January 2020 | 08:30 28 January 2020 | 16:00 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
59 ปราชญา เจิมอุทัย 21 November 2019 | 08:00 22 November 2019 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
60 ปราชญา เจิมอุทัย 2 November 2019 | 08:00 2 November 2019 | 12:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
61 ปราชญา เจิมอุทัย 4 November 2019 | 08:30 4 November 2019 | 16:30 ผ่านการอนุมัติ ตรวจสอบ
ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ

เลือกห้องประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

//