ห้องปฏิบัติการ - ห้องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 4F

ห้องขนาดกลางความจุ(จำนวนที่นั่ง) 20 ที่นั่ง

ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องปฏิบัติการ - ห้องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารบรรณราชนครินทร์ (ชั้น 4)
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 20 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 20 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก  -มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์   - มีเครื่องเสียง  - ไมโครโฟนแบบไร้สาย

 


นักศึกษาไม่สามารถจองห้องประชุมเกิน 2 ชั่วโมงและไม่สามารถจองห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดกลางได้

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ
ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ

เลือกห้องประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

//