ห้องอบรมทวารวดี 7F

สามารถเข้าใช้งานได้ 50 คน

ประเภทห้อง - ชื่อห้อง  ห้องปฏิบัติการ - ห้องอบรม ทวารวดี
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง  อาคารบรรณราชนครินทร์ (ชั้น 7)
ความจุ (จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์  - มีเครื่องเสียง  - ไมโครโฟนแบบไร้สาย
ผู้ที่สามารถจองห้องได้  หน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่

 


นักศึกษาไม่สามารถจองห้องประชุมเกิน 2 ชั่วโมงและไม่สามารถจองห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดกลางได้

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ
ลำดับ ชื่อผู้ใช้ วันที่จอง ถึงวันที่ สถานะ จัดการ

เลือกห้องประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

//