ซื้อวารสารได้ที่ : ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือศิลปากร (สนามจันทร์) และ หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ

           วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก ( Journal of Western Rajabhat Universities ) เป็นวารสารที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

           ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ บรรณาธิการ

           เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ผู้สนใจกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ และส่งบทความได้ที่

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร

           กองบรรณาธิการวารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                      ถ.มาลัยแมน อ.เมือง

                      จ.นครปฐม 73000

                      E-mail: westernjour@npru.ac.th

   

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ธันวาคม 2553
ราคา : 120 บาท
สารบัญและเนื้อหา

 

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2553
ราคา : 120 บาท
สารบัญและเนื้อหา

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
ราคา : 120 บาท
สารบัญและเนื้อหา

   

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2552
ราคา : 120 บาท
สารบัญและเนื้อหา

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ธันวาคม 2551
ราคา : 120 บาท
สารบัญและเนื้อหา

   

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2551

ราคา : 120 บาท
สารบัญ

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ธันวาคม 2550

ราคา : 120 บาท
สารบัญ

   

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2550
ราคา : 120 บาท
สารบัญ

วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
กรกฎาคม - ธันวาคม 2549
ราคา : 120 บาท
สารบัญ