ห้อง Mini-Theater

ห้องที่: 1

สถานะ: ว่าง

ลงทะเบียนตั้งแต่ 8-50 คน

ลงทะเบียนคาราโอเกะ VIP
ลงทะเบียนชมภาพยนตร์