คณะผู้จัดทำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้อำนวยการ
ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา
รองผู้อำนวยการ
ร่วมกับ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
นายชนาธิป อินทสุวรรณ
นายเสกสรร จิตใจ
น.ส.พิมลแข ตันติโรจน์
นายภัทรพล เอกวาราธนาบดี
นายดิสรณ์ภักดิ์ ภูมิเงิน
นายจิรันตน์ เพ็ญสุวรรณ
นายณัฐพงศ์ เชิงทวี