Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์          


ข่าวกิจกรรม          
ทีมงานรายการคมชัดลึก ฝึกอาชีพได้มาถ่ายทำรายการ ที่หมู่บ้านปลากัดจีน
ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อให้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยในระดับ หลักล้านบาทกับอาชีพการเพาะพันธุ์ ปลาสวยงานส่งออกโดยมี อาจารย์ สมพล สุขเจริญพงษ์ และ คุณสุภาพ มีนาลุ่ม
ประธานกลุ่มหมู่บ้านบ้านกัดจีน เป็นผู้ให้รายละเอียดโดยออกอากาศทางช่อง คมชัดลึก วันที่ 5 ตุลาคม 56 เวลา 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ทีมงานรายการทุกข์ชาวบ้าน ช่วงสุขชาวบ้านได้มาถ่ายทำรายการที่ หมู่บ้านปลากัดจีน ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อให้เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยในระดับหลักล้านบาท กับอาชีพการเพาะพันธุ์ปลาสวยงานส่งออกโดยมี อาจารย์ สมพล สุขเจริญพงษ์ และ คุณสุภาพ มีนาลุ่ม ประธานกลุ่มหมู่บ้านบ้านกัดจีน เป็นผู้ให้รายละเอียด ออกอากาศทางช่อง TNN รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

อาจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ อาจารย์กสมล ชนะสุข อาจารย์เนตรนภา สวยสี และคณะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปากโลง(รัฐประชานุเคราะห์) เพื่อเสริมทักษะความรู้ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นิทรรศการ "หมู่บ้านปลากัดจีน" ต.หนองปากโลง เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ "หมู่บ้านปลากัดจีน
ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม" สำหรับนิทรรศการ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม ปลาสวยงามของไทย" โดยมี ผศ.ดร. สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย

คณะผู้วิจัยร่วมกับชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจีน ตำบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม ร่วมกันสังเคราะห์แบบจำลองแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลากัดจีน” ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ได้ข้อสรุปว่า พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลากัดจีน”
ได้มีการวางผังไว้ได้อย่างเป็นระบบสะดวกต่อการ เรียนรู้และท่องเที่ยว โดยชุมชน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้มีการตกแต่ง และปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น