Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
     
 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

internet1.customs.go.th กรมศุลกากร
www.depthai.go.th กรมส่งเสริมการส่งออก
www.oae.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
www.bedo.or.th สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
www.fisheries.go.th/aquaorna/web2 สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
www.aahri.in.th/fish สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
www.fisheries.go.th กรมประมง
www.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี
www.fisheries.go.th/fpo-nakhonpatom สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม
www.fisheries.go.th/fpo-bangkok ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.fisheries.go.th/fpo-nakhonsawan สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
www.fisheries.go.th/fpo-phuket สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต