Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
โครงการวิจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
 
     

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจส่งออกปลาสวยงามได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของการค้าปลาสวยงามในตลาดโลก มูลค่าการค้าปลาสวยงามของโลก มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.0-10.0 ต่อปี และมีมูลค่าการค้าปลีกสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การค้าปลาสวยงามในตลาดโลกนั้นผลผลิตกว่าร้อยละ 50 มาจากตลาดทางทวีปเอเชีย โดยมีข้อมูลการส่งออกทั่วโลกปี 2548-2552 มูลค่าตลาดเฉลี่ย 326 ล้านเหรียญสหรัฐฯประเทศไทยส่งออกอยู่ในอันดับที่ 6 เฉลี่ย 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 5 การขยายตัวของตลาดปลาสวยงามทำให้เกิดอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามรายย่อย กระจายอยู่ ทั่วประเทศ แหล่งเพาะเลี้ยง ปลาสวยงาม ที่สำคัญอยู่ในเขตพื้นที่ในภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  และกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้ง หน่วยวิจัยศูนย์ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ปลาสวยงามของไทย เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปลาสวยงาม ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ จนกระทั่งถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ ของอุตสาหกรรมปลาสวยงาม  เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในแนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่สามารถนำไปปรับใช้ใน อุตสาหกรรมปลาสวยงาม เช่น ความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management) ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าการส่งออก (Exporting Value Added) การนำระบบฐานข้อมูล มาช่วยในการตัดสินใจ (DSS) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนา ขีดความสามารถได้ทัดเทียม กับการแข่งขันในระดับสากล ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง   
1) เพื่อสร้างและสนับสนุนนักวิจัยให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและอุตสาหกรรมปลาสวยงามทั้งโซ่อุปทาน
2) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยี นวัตกรรมและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อุตสาหกรรมปลาสวยงามในภูมิภาคตะวันตก
3) เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากงานวิจัยสู่การเรียนการสอน และบูรณาการองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เผยแพร่สู่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินงาน
 3 ปี   เริ่มต้น  ปีงบประมาณ  2556  สิ้นสุด  ปีงบประมาณ  2559