การเข้าใช้ห้องประชุม

นักศึกษา,อาจารย์,บุคคลภายนอก สามารถเลือกใช้งานหรือจอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมหรือทำกิจกรรมต่างๆ

ห้องประชุม

Coding
ห้องปฏิบัติการ - ห้องอบรม ทวารวดี

สามารถเข้าใช้งานได้ 50 คน

Coding
ห้องประชุมกลุ่มย่อย - ชมพูพันทิพย์

ห้องขนาดเล็ก ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 12 ที่นั่ง

Coding
ห้องอ่านสำหรับอาจารย์ - ราชพฤกษ์

ห้องขนาดเล็ก ความจุ (จำนวนที่นั่ง)10 ที่นั่ง

Coding
ห้องประชุมกลุ่มย่อย - บานบุรี

ห้องขนาดเล็ก ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 9 ที่นั่ง

Coding
ห้องประชุมกลุ่มย่อย - บัวหลวง

เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 20 ที่นั่ง

Coding
ห้องปฏิบัติการ - ห้องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

ห้องขนาดกลางความจุ(จำนวนที่นั่ง) 20 ที่นั่ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ