ปฎิทิน

การจองห้องประชุม

ปฏิทินการเข้าใช้งานห้องประชุม

นักศึกษา,อาจารย์,สามารถเลือกใช้งานหรือจอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมหรือทำกิจกรรมต่างๆ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ