ห้องประชุม

"สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"

Coding
ห้องปฏิบัติการ - ห้องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 4F

ห้องขนาดกลางความจุ(จำนวนที่นั่ง) 20 ที่นั่ง

Coding
ห้องอบรมทวารวดี 7F

สามารถเข้าใช้งานได้ 50 คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ