ห้องประชุม

"สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"

Coding
ห้องอบรมทวารวดี 7F

สามารถเข้าใช้งานได้ 50 คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ