. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 

ปัจจัยในการสอนที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ............................................................................................................................. 1

      ฉัตรประมนต์ ภูติจันทร์ วัลลภา วิชะยะวงศ์ และ จันจิราภรณ์ ปานยินด
องค์กรแห่งความยั่งยืน จากฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทั่วทั้งองค์กร ........................................13
      เฉลิมพร ทองบุญชู
การบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐม ...................................................... 29
      ศิวรัช มีก่่า
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการน้่าอุปโภคบริโภคขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลคลองใหม่ อ่าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ......................................................................................... 42

      เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์
การสร้างระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ............................................................. 54
      กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่ สมพล สุขเจริญพงษ์ และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ
การใช้เทคนิคเทียบเคียงในการพัฒนาตราสินค้าของสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครปฐม ............................................................................................................................................... 67

      พงษ์สันติ์ ตันหยง ณัชชา ศิรินธนาธร
กระแสฟุตบอลโลก ปี 2014 กับทัศนคติที่มีต่อการพนันฟุตบอล ของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม .................. 80
      วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลกลาง
ส่านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร.................................................................................................................... 94

      พิสิษฐ์ พลอินทร์
การรับรู้การสื่อสารการตลาดบูรณาการ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส่าอาง ของวัยรุ่นหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร .......................................................................................................................................111

      ชัยฤทธิ์ ทองรอด