. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 

การแก้ไขปรับปรุงประมวลรัษฎากรและอนุบัญญัติเพื่อสร้างความสมัครใจ ในการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ................................................................................................................... 1

      พิชญะ อุทัยรัตน์
การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ....................... 15
      สมใจ เภาด้วง บุษบงค์ สุวรรณะ พิชามญชุ์ เลิศวัฒนพรชัย สุทิศา ไพบูลย์วัฒนกิจ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จังหวัด
นครปฐม .................................................................................................................................................. 27

      ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม
พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรโครงการขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ...................................................................................................................................... 45

      สมชาย วันดี
รูปแบบการจัดการปัจจัยเพื่อพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันการพลศึกษาใน
ประเทศไทย ............................................................................................................................................. 60

      สุรจิต อุดมสัตย์
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าไทย : กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ Hermes .................................................................................................................................. 80

      เซปิง ไชยสาสน์
การรับรู้และพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีต่อการนำหลักธรรมมา
ดำเนินชีวิต ............................................................................................................................................. 97

      ชนิดา กลัวผิด ชุติมา ชื่นจ ารัส จิรภา เนือนหอม สิริพงศ์ ไชยชนะ
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัดสมุทรสาคร ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ .................................................................................................................. 112

      สุรชา บุญรักษา
การวิเคราะห์ระบบกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้วยแนวคิดอัตราดอกเบี้ยแบบผสมกลับด้านเชิง
ธุรกิจ ..................................................................................................................................................... 127

      โสภณ มหาเจริญ
การเปลี่ยนแปลงแม่บทการบัญชีของประเทศไทย ................................................................................ 139
      อริสรา ธานีรณานนท์