. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 

โมเดลการบริหารจัดการด้วยเทคนิคแห่งความส าเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
แนวราบในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเขตกรุงเทพมหานคร………………………………………....…….1
      ประพัฒสอน เปียกสอน และณัชชา กริ่มใจ

แนวทางการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนของแรงงานนอกระบบในจังหวัดนครปฐม..................17
      แสงนภา เนติเจียม, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย และดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม

การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล............................................................................................................................................29
      อมรวรรณ กลั่นแก้ว และณัชชา กริ่มใจ

การบริหารปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามนโยบายของภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร….....……..44
       ณัฐวรรณ สาสิงห์ และอนันต์ โพธิกุล

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล….....…..55
      ช่อผกา รักยงค์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี…………………………………………………………………………....…………..67
      มานิต คำเล็ก และสรรค์ชัย กิติยานันท์

จังหวัดนครปฐม…………………………………………………………………………....……………76
      ณัชกมล นราทอง, ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย

รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมส าหรับส้มโอนครปฐม...............................................................90
      วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย และคณะ

ระบบบริการผลิตเอกสารด้วยเทคนิคแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี…………………......………..102
      พันธิการ์ วัฒนกุล และคณะ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร..................112
      มนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา, อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย