. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟสดในเขตพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลอ่าวไทย……………………………………………………………………………………………… 1
      พิชญาภร ลาหล่าเลิศ และพิเศษ ชัยดิเรก

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเขตพื้นที่เมือง
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก…………………………………………………………………………………….12
      ธนภร เรืองโรจน และพิเศษ ชัยดิเรก

ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผู้บริโภคชาว
จีนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ่วงกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน………....………….…..23
      Zhang Shen โสรัจ กายบริบูรณ์ และไพรัช มากกาญจนกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี……………...................…………35
      สรรค์ชัย กิติยานันท์ และคณะ

กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าในอุตสาหกรรมรองเท่าในประเทศไทย...................................................47
      คมสิงห์ วิวัฒนภูษิต และพิชญะ อุทัยรัตน์

การพัฒนาเครือข่ายค้าปลีก เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทย............................…61
       นุภาศพัฒน์ สุทธิธรรม

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามข้อตกลงร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน................................70
      จันทิมา คําพล หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และจิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อ การเลือกใช้บริการโยคะ ของเพศหญิง
วัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล..............................................................................................80
      ณัฎฐณิชชา ลาภทวี และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ลักษณะงานและประสบการณ์ในงานที่มีอิทธิพลกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)………………………………………………........................………………91
      ทิบดี ทัฬหกรณ์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

ผู้บริหารกับพรหมวิหาร ๔………………………………………….....………………………………………102
      วรรณเพ็ญ มูลสุวรรณ