. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี……………………………….1
      ทวีศักดิ์ งามสง่า (Taweesak Ngam Sanyha)

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผู้บริโภค
ในจังหวัดนครปฐม………………………………………………………………………………….………10
      มิติ กิยะแพทย์ (Miti Kiyaprat)

ความสำเร็จในการดำเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม………….….….22
      ภัทราพร สระทองฮ่วม (Pataraporn Srathonghoum)

ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร.......................................................................33
      อนุสรณ์ ปัตตนาภรณ์ (Anusorn Patanaporn)

การบริหารแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ
:กรณีศึกษา โรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด…………………………..…...……..41
      นราธิป แนวคำดี (Narathip Naekumdee)

รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอำนาจเจริญ.....................................................52
      ปุณฐ์นัฐย์ดา อิสริยาพร (Phunatda Isariyaporn)

แนวทางการสร้างสัมฤทธิ์ผลของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดกาญจนบุรี............................64
      บุษรา มุ้ยอิ้ง (Budsara Mui-ink)

แบบจำลองสมการโครงสร้างปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมฉวยโอกาสจากผู้ค้าส่งที่มีอิทธิพล
ต่อการยุติความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าภายในโซ่อุปทานผัก…………………………………….….…..…….75
      ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ (Santi Ditsathaporncharoen)

แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานประจ าสู่งานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม………………………………………………………….…...……89
      ริญญาภัทร์ พสิษฐ์กุลเวช (Rinyaphat Phasitkunlawet)

คุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี………….…….....…..….105
      สรรค์ชัย กิติยานันท์ และคณะ (Sanchai Kitiyanan et al.)

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ของผู้บริโภค
ของบริษัทสยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์……………….…….…..……...113
      ศศิประภา บุญญะราศี (Sasiprapa Boonyarasri)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด.........................................................................................................125
      เสาวลักษณ์ เพชรปานกัน สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ และแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์
      (Saowaluk Phetpankan, Surasaek Phonghanyudh, Kaewta Poopatanapong)

เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล……………………….....…...………..140
      คงฤทธิ์ ธานีรณานนท์ เปรมารัช วิลาลัย และ.อริสรา ธานีรณานนท์.
      (Kongrit Taneerananon Premarat Vilalai Arisara Thaneerananon)

แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม...........................................................151
      ดารารัตน์ น้อมนำทรัพย์ (Dararat Nomnamsap)