. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 

ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อผลสำเร็จในการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ : กรณีศึกษา สาย
งานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ............................................................................. 1

      พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ........................................................................................ 13

      บุษกร จินต์ธนาวัฒน์
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านแว่นตาในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ..................................................................................................................... 31

      นรัสนันท์ วัชระมณีกุล
การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางปัญญาและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และความพึงพอใจของการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมกลุ่ม ในรายวิชาการเงินธุรกิจ (353110) ............................................................................... 46

      มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ............ 59
      ชวนพิศ นาเลี้ยง
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(โชห่วย)ของผู้บริโภคใของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี .......................................................................... 76

      ปิยาพร เจริญสวัสดิ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ............ 90
      วรรณา วงษ์ธง
การพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในกรุงเทพ และปริมณฑล ............................................................................................... 106

      ธงชัย เหมทานนท์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่สำคัญทั่วโลกและไทยในอนาคต ............................................. 124
      นรุตม์ โตโพธิ์ไทย