. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 


การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสภาพแวดล้อมภายในประเทศของอุตสาหกรรม อาหาร
ทะเลกระป๋องที่ส่งผลต่อการส่งออก ...............................................................................................................1

      ภัทรพล ชุ่มม
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ........................................ 15

      ขวัญยุพา ศรีสว่าง และ มัสลิน บัวบาน
อิทธิพลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครปฐม .......................................................................................................................................... 30

      เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผล ในการทำงานของบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ............................................................ 42

      คณิสร พรไกรเนตร
การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัด
นครปฐมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .............................................................. 56

      สมพล สุขเจริญพงษ์ กสมล ชนะสุข ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ และ กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม .............................................................................. 70

      ปนัดดา คีรินทร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ........................................ 86

      วรญา ทองอุ่น จันจิราภรณ์ ปานยินดี และ จุฑามาส ศรีชมภู
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารสถานีขนส่งสายใต้ ........ 96
      สุนันท์ นิลพวง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในมุมมองของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ............................................................................................................................................ 110

      สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน และ จรูญชำนาญไพร