. : : วารสารวิทยาการจัดการ ยินดีต้อนรับ : : .
     

 

 

 

กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม............................................................1
      สุภา สังขวรรณ

การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี………………………………………………………………………….10
      พฤกษ์ พันธุ์นนท์ 10

พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม........................................................................................................................................................19
      ต้วน หยิน

พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลาง………………………………………………………………………………33
      พิเชษฐ์ ภู่ดำรงค์

ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรตามความคิดเห็นของพนักงาน อู่ซ่อมบำรุง
รถยนต์ในจังหวัดนครปฐม……………………………………………………..………………….………..47
      จีระวุฒิ สุขผล

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile
Banking (MyMo) ธนาคารออมสิน สาขานครปฐม........................................................................................62
      กัณฑามาศ นาถวัฒนกุล และเกศินี ถนอมพลกรัง

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญด้านบัญชีของผู้บริหาร กับการจัดการกำไรของบริษัทในเขต
หนองแขม……………………………………………………………………...………………………….74
      วรรณภา ศุภประเสริฐ จุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์ และณัฏฐนิช จันทร์อิทธิกุล

การพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร...............................................84
      ปริฉัตร สระทองฮ่วม

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.................47
      อนันต์ โพธิกุล

การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ………………………………………….....…..…110
      พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล